Wybór dostawcy AdBlue

Wybierzmy odpowiedzialnego dostawcę, który jest uprawniony do sprzedaży 32,5% roztworu mocznika pod marką NOXy / AdBlue i posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie logistyki tego produktu.

 

Jeśli chodzi o wybór dostawcy, to w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma, która składa nam ofertę na dostawy NOXy / AdBlue, jest posiadaczem licencji VDA (producenci) bądź sublicencji (dystrybutorzy), uprawniającej ją do posługiwania się w obrocie handlowym marką AOXy / AdBlue. Firmy posiadające tego typu licencje zobowiązują się poprzez złożenie pod nią podpisu swoich reprezentantów do przestrzegania określonych zasad w zakresie logistyki tego produktu. Firma, która oferuje nam 32,5% roztwór mocznika i posługuje się przy tym marką AdBlue, a nie jest w stanie przedstawić nam licencji ją do tego uprawniającej, powinna już na starcie zostać wyeliminowana z grona naszych potencjalnych dostawców.


Kolejną bardzo istotną sprawą jest skontrolowanie autocystern, którymi dystrybutor lub wynajęta przez niego przewoźnik dostarcza NOXy / AdBlue. Warunkami koniecznymi do transportu AdBlue jest to, aby cysterny wykonane były ze stali kwasoodpornej (NOXy / AdBlue jest substancją szybko powodującą korozję) oraz aby cały osprzęt służący do wydawania NOXy / AdBlue (rury, złącza, zawory, uszczelki, węże, pistolet wydawczy itp.) były wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z tym azotowym związkiem chemicznym.


Tylko spełnienie tych warunków da nam pewność, że NOXy / AdBlue nie wejdzie w reakcję chemiczną z materiałem, z którym ma kontakt, a tym samym że nie dojdzie do pogorszenia parametrów jakościowych roztworu. Zapytajmy więc naszego dostawcę o te kwestie i poprośmy go o przedstawienie stosownych dokumentów, a także przyjrzyjmy się cysternie, która przyjeżdża do nas z produktem. Zwróćmy głównie uwagę na czystość urządzeń wydawczych. Powinny być one bezwzględnie czyste i przechowywane w miejscu uniemożliwiającym ich zabrudzenie, np. przez różnego rodzaju pyły. Nigdy nie należy korzystać z urządzeń wydawczych noszących ślady paliwa, oleju, środków czyszczących, kurzu, chemikaliów i tworzyw naturalnych. Urządzenia takie powinny zostać bardzo dokładnie wymyte, a na koniec przepłukane wodą demineralizowaną (nie zwykłą wodą) lub wodnym roztworem mocznika.

 

Kolejną ważną kwestią w transporcie NOXy / AdBlue jest to, aby produkt ten transportować najlepiej wyłącznie w cysternach dedykowanych do tego celu i nie przewożących żadnych innych produktów (z wyjątkiem roztworów mocznika o innych stężeniach). Wprawdzie dopuszczalny jest też transport w dokładnie wymytych cysternach (w certyfikowanych myjniach), przewożących również inne produkty, jednakże w tym przypadku zawsze istnieje pewna doza ryzyka zanieczyszczenia produktu (np. wskutek niedokładnego umycia cysterny bądź osprzętu do wydawania produktu). Dlatego też zaleca się transportowanie NOXy / AdBlue wyłącznie w cysternach do tego celu dedykowanych.

 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż cysterny dystrybucyjne do NOXy / AdBlue muszą być wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową z przepływomierzem, pozwalającym ustalić ilość wydanej cieczy oraz także w drukarkę do pokwitowań, na których odbiorca znajdzie m.in. takie informacje, jak nazwa dostawcy/spedytora, data rozładunku, temperatura produktu, wydana ilość. Do każdej dostawy dostawca powinien przedstawić nam również na naszą prośbę certyfikat z analizy jakościowej przeprowadzonej przez producenta.

Zamów
teraz
»

Zestawy do tankowania

wszystkie »