Kluczowa czystość NOXy / AdBlue

NOXy / AdBlue jest produktem wymagającym zachowania najwyższej czystości w procesie jego produkcji i dystrybucji.

 

NOXy / AdBlue produkowany jest przez duże zakłady chemiczne oraz przez mniejszych producentów z najwyższej czystości mocznika niepowlekanego (chemiczny związek azotowy), spełniającego określone parametry jakościowe.


W całym łańcuch dystrybucyjnym produktu, począwszy od producenta poprzez dystrybutora i przewoźnika, a skończywszy na odbiorcy końcowym, konieczne jest zapewnienie niezmiennej jakości i sterylnej wręcz czystości roztworu, gdyż ewentualne zanieczyszczenia mogą prowadzić do uszkodzenia katalizatora poprzez zatykanie się ciałami i substancjami obcymi bardzo niewielkiej średnicy kanalików, które znajdują się w katalizatorze SCR. Dlatego też udział w łańcuch dystrybucyjnym NOXy / AdBlue wymaga od firm w nim uczestniczących bardzo dużej odpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania wytycznych określonych w
normach ISO oraz w dokumencie CEFIC (zgodnie z DIN70070). Mimo, iż rynek dystrybucji NOXy / AdBlue jest środowiskiem bardzo silnie konkurencyjnym, to odpowiedzialni dystrybutorzy nie pozwolą sobie na podjęcie ryzyka zanieczyszczenia produktu w imię szukania oszczędności, co później może mieć negatywne skutki dla odbiorców końcowych. 


Warunkami koniecznymi do transportu NOXy / AdBlue jest to, aby cysterny wykonane były ze stali kwasoodpornej (NOXy / AdBlue jest substancją szybko powodującą korozję) oraz aby cały osprzęt służący do wydawania NOXy / AdBlue (rury, złącza, zawory, uszczelki, węże, pistolet wydawczy itp.) były wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z tym azotowym związkiem chemicznym. Tylko spełnienie tych warunków da nam pewność, że NOXy / AdBlue nie wejdzie w reakcję chemiczną z materiałem, z którym ma kontakt, a tym samym że nie dojdzie do pogorszenia parametrów jakościowych roztworu. Zapytajmy więc naszego dostawcę o te kwestie i poprośmy go o przedstawienie stosownych dokumentów, a także przyjrzyjmy się cysternie, która przyjeżdża do nas z produktem. Zwróćmy głównie uwagę na czystość urządzeń wydawczych. Powinny być one bezwzględnie czyste i przechowywane w miejscu uniemożliwiającym ich zabrudzenie, np. przez różnego rodzaju pyły. Nigdy nie należy korzystać z urządzeń wydawczych noszących ślady paliwa, oleju, środków czyszczących, kurzu, chemikaliów i tworzyw naturalnych. Urządzenia takie powinny zostać bardzo dokładnie wymyte, a na koniec przepłukane wodą demineralizowaną (nie zwykłą wodą) lub wodnym roztworem mocznika.


NOXy / AdBlue należy transportować najlepiej wyłącznie w cysternach dedykowanych do tego celu i nie przewożących żadnych innych produktów (z wyjątkiem roztworów mocznika o innych stężeniach). Wprawdzie dopuszczalny jest też transport w dokładnie wymytych cysternach (w certyfikowanych myjniach), przewożących również inne produkty, jednakże w tym przypadku zawsze istnieje pewna doza ryzyka zanieczyszczenia produktu (np. wskutek niedokładnego umycia cysterny bądź osprzętu do wydawania produktu). Dlatego też zaleca się transportowanie NOXy / AdBlue wyłącznie w cysternach do tego celu dedykowanych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż cysterny dystrybucyjne do NOXy / AdBlue muszą być wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową z przepływomierzem, pozwalającym ustalić ilość wydanej cieczy oraz także w drukarkę do pokwitowań, na których odbiorca znajdzie m.in. takie informacje, jak nazwa dostawcy/spedytora, data rozładunku, temperatura produktu, wydana ilość. Do każdej dostawy dostawca powinien przedstawić nam również na naszą prośbę certyfikat z analizy parametrów jakościowych przeprowadzonej przez producenta.


Wybierając zbiornik do magazynowania i dystrybucji NOXy / AdBlue należy zwrócić uwagę na to, czy jest on skonstruowany specjalnie do NOXy / AdBlue, czy tez jest to uniwersalny zbiornik do przechowywania cieczy, na który nie powinniśmy się raczej decydować. Na rynku działa kilku producentów, którzy oferują bardzo wysokiej jakości zbiorniki do NOXy / AdBlue. Podobnie, jak w przypadku cystern do transportu AdBlue, tu także materiały, z których zbudowane są zbiorniki, muszą nadawać się do kontaktu z NOXy / AdBlue. Rozładunek produktu z cysterny dystrybucyjnej do zbiornika odbywa się za pomocą tzw. sucho-złącza o średnicy 2 cali, co gwarantuje w 100% zamknięty obieg cieczy i wyklucza kontaminację produktu w chwili jego przelewania do zbiornika. Właściciel zbiornika nie powinien pod żadnym pozorem ingerować we wnętrze zbiornika, w którym znajduje się produkt. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany w tym zakresie personel.

 

W celu zapewnienia identyfikowalności produktu, co jest konieczne w przypadku reklamacji  jego jakości, zaleca się zaopatrywanie w produkt u jednego dostawcy, którego odbiorca może wybierać np. co kwartał. Nie powinno się mieszać w jednym zbiorniku NOXy / AdBlue od różnych dostawców i producentów, gdyż komplikuje to tryb postępowania w razie reklamacji właściwości produktu (powstaje pytanie, który z dostawców dostarczył produkt z możliwa wadą). Przy każdej dostawie można pobrać próbkę produktu i dla niej również należy przestrzegać wytycznych w zakresie przechowywania NOXy / AdBlue.

Zamów
teraz
»

Zestawy do tankowania

wszystkie »